KONKURS DLA ODDZIAŁU KALISZ

23.10.2018

Uwaga - konkurs został rozstrzygnięty.

Nagroda w postaci bonu do Media Markt o wartości 50,00zł trafia do Artura S.

Gratulujemy.

Konkurs dla naszych słuchaczy - dotyczy oddziału Kalisz. Jeżeli jesteś aktualnym uczniem, słuchaczem naszej szkoły możesz zgarnąć bon na zakupy o wartości 50zł. Mamy trzy równorzędne nagrody. Nie czekaj, spróbuj i Ty.

Regulamin Konkursu

„Swoich nagradzamy. Przyjaciół przyprowadzamy i nagrody zgarniamy,,

 

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest:

KOEDU Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93- 105 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000408587, wysokość kapitału zakładowego: 56 000 zł, nr REGON: 101347091, NIP: 729-270-10-19, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Marcina Płatka oraz Członka Zarządu – Michała Orskiego.

 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.(Dz.U. 2010.127.857) Konkurs odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ust. z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr. 133,poz. 883 ze zm.)
 2. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 3. Naruszenie niniejszego regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności,  zaś kandydat zostanie wyeliminowany z udziału
  w konkursie.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oświadczenie faktu zapoznania się
  z regulaminem.
 6. Górna granica finansowej odpowiedzialności organizatora z tytułu niniejszego konkursu wynosi 50,00 zł
 7. Od nagród wskazanych w niniejszym regulaminie Organizator Konkursu pobierze podatek w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.).
 8. Przez pojęcie:
 • ,,słuchacz aktywny” – rozumie się słuchacza, który rozpoczął naukę w CNiB ,,Żak” Sp. z o.o. oddział Kalisz,
 • ,,słuchacz w rekrutacji” – rozumie się słuchacza, który zawarł umowę
  o świadczenie usług edukacyjnych z CNiB „Żak” Sp. z o.o. oddział Kalisz
  w dniach od 23.10.2018 r. do 31.10.2018 r. na dowolny kierunek płatny i/lub bezpłatny;
 • ,,Polecone osoby” – rozumie się osoby, które otrzymają status słuchacza
  „w rekrutacji”, tj. zawrą umowę o świadczenie usług oświatowych z CNiB ,,Żak” Sp. z o.o. oddział Kalisz w terminie od 23.10.2018 r. do
  31.10.2018 r. na dowolny kierunek płatny i/lub bezpłatny.

 

§ 2

 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Konkurs jest skierowany do:
 • Aktywnych słuchaczy Centrum Nauki i Biznesu ,,ŻAK” Sp. z o.o. oddział Kalisz.
 • Słuchaczy w rekrutacji Centrum Nauki i Biznesu ,,ŻAK” Sp. z o.o. oddział Kalisz.
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.10.2018 r. i trwa do dnia 31.10.2018 r.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie miasta Kalisz.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony według następujących zasad:
 • Nagrodę otrzyma słuchacz spośród wszystkich słuchaczy określonych w § 2pkt. 1 ppkt. ,,a”, ,,b”, który skutecznie przekona największą liczbę osób tzw. poleconych do skorzystania z usług Centrum Nauki i Biznesu ,,ŻAK” Sp. z o.o. oddział Kalisz i do zapisu na dowolny kierunek płatny i/lub bezpłatny oraz wypełni kupon zgłoszeniowy zawierający wskazanie imienia, nazwiska i numeru telefonu polecanego.
 • W/w osoby aby wziąć udział w konkursie muszą polecić przynajmniej trzy osoby poprzez podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby polecanej – dane zamieszczane są na kuponie konkursowym.
 • Osoba polecona przy zawieraniu umowy o świadczenie usług oświatowych z CNiB ŻAK filia Kalisz musi podać imię i nazwisko osoby polecającej.
 • Kupony zgłoszeniowe dostępne będą w sekretariacie szkoły usług edukacyjnych
  z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o., filia Kalisz przez okres trwania konkursu i w godzinach otwarcia sekretariatu.
 • Polecenie/wskazanie osoby jest ważne kiedy osoba polecona zawrze umowę
  o świadczenie usług oświatowych z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o., filia Kalisz na wybranym kierunku płatnym i/lub bezpłatny do dnia 31.10.2018 r. roku włącznie i nie złoży oświadczenia o jej wypowiedzeniu przed pierwszymi zajęciami.
 • Osoby, które polecą najwięcej osób, które zawrą umowę o świadczenie usług oświatowych z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o., filia Kalisz do dnia 31.10.2018 roku wygrywają nagrody rzeczowe, o których mowa w §5 niniejszego regulaminu; Miejsce w konkursie zależy od ilości zapisanych osób polecanych.
 • Aby wygrać nagrodę słuchacz musi polecić minimum trzy osoby, które zawrą umowę o świadczenie usług oświatowych z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”
  Sp. z o.o., filia Kalisz na dowolnym kierunku płatnym i/lub bezpłatnym, do dnia 31.10.2018 r.
 • W przypadku, gdy dwie lub więcej osób polecą jednakową ilość osób, o wygranej decyduje kolejność zapisów poleconych osób.

 

 

§ 3

SPOSÓB INFORMOWANIA O PRZEBIEGU KONKURSU

Informacje o konkursie ukażą się na stronie:

http://www.zak.edu.pl/, w zakładce „Aktualności” oraz na Facebookowym profilu CNiB Żak Kalisz : https://pl-pl.facebook.com/ZakKalisz

 

§ 4

 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.10.2018 r. i trwa do dnia 31.10.2018 r.
 2. Nagrody zostaną przyznane osobom, które polecą największą liczbę osób przez Komisję Konkursową w składzie:
 • Grzegorz Jakubowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej,
 • Jolanta Kędzierska - Członek Komisji Konkursowej.
 1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w oparciu o następujące kryteria:
 • zwycięzcami zostają osoby, które polecą najwięcej osób, które zapiszą się do CNiB Żak z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 pkt h.
 1. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród odbędzie się dnia 13.11.2018 r.

 

§ 5

 NAGRODY

1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody w postaci :

 • karty podarunkowej na zakupy do Media Markt o wartości 50,00 zł oraz nagrody pieniężnej będącej równowartością podatku od łącznej wartości nagrody rzeczowej i pieniężnej, o którym mowa
  w § 1 ust. 8;

 

§ 6

WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zastrzeżenia szczególnych jej właściwości, a nagroda zostanie wydana po dokonaniu potrącenia podatku od wartości nagrody, o którym mowa w § 1 ust. 8.
 2. Odbiór nagrody odbędzie się w sekretariacie szkoły Centrum Nauki i Biznesu ,,ŻAK” Sp. z o.o. oddział Kalisz, nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia oficjalnych wyników na stronie: http://www.zak.edu.pl/ w zakładce Aktualności oraz na Facebookowym profilu szkoły: https://pl-pl.facebook.com/ZakKalisz
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 13.11.2018 r.
 4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznany tylko jedna nagroda.
 5. Jeśli nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie ona do dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator obowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia
  warunków wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 8. Jeśli laureaci konkursu nie zgłoszą się po odbiór nagród w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora i nie skontaktują się z organizatorem w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników w celu ustalenia innego niż podany terminu odbioru nagród, nagrody nie zostają wydane i pozostają własnością organizatora.

 

 

§ 7

 SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH KONKURSU

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez stronę http://www.zak.edu.pl/ w zakładce Aktualności: http://www.zak.edu.pl/, oraz na Facebookowym profilu szkoły: :https://pl-pl.facebook.com/ZakKalisz

 1. oraz telefonicznie.
 2. Zawiadomienie będzie zawierało informację dotyczącą terminu, miejsca wydania nagród, danych osoby, która nagrodę będzie wydawała oraz sposobu realizacji nagrody.
 3. Lista zwycięzców dostępna będzie na stronie internetowej http://www.zak.edu.pl/ w zakładce Aktualności oraz na Facebookowym profilu szkoły: https://pl-pl.facebook.com/ZakKalisz i w siedzibie CNiB ,,Żak” Sp. z o.o. oddział Kalisz.

 

 

§ 8

REKLAMACJE I SKARGI

 1. Reklamacje i skargi dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie
  30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

 

§9

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych laureata jest KOEDU Sp. Z o.o. z siedzibą
  w Łodzi przy ul. Milionowej 21 (kod: 93-105 Łódź). Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez wysłanie korespondencji na adres wskazany powyżej lub kontakt telefoniczny: 501 001 157
 2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu
  e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego, wykorzystywanego celem wysłania Nagrody do zwycięzcy.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu zgodnie z regulaminem
  (w tym wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja Konkursu, który stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora oraz udokumentowanie wydania nagród na potrzeby podatkowe.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
  w Konkursie.
 6. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa
  w Konkursie.
 7. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu Twoje dane mogą być w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie.
 8. Informujemy również, że:
  • masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • ponadto masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora.
  • Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  • Twoje dane osobowe zostaną przekazywane Koordynatorowi przetwarzającemu dane na zlecenie KOEDU sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 92-316 Łódź, w związku z koniecznością realizacji Konkursu.
 9. Biorący udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenia na stronach internetowych: www.zak.edu.pl, imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, jeżeli zostanie laureatem Konkursu

 

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kandydat w momencie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że zapoznał się
  i akceptuje niniejszy regulamin wyraża zgodę na publikacje i rozpowszechnianie jego wizerunku. 
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. W przypadku nie zgłoszenia się uczestników Konkurs ulega unieważnieniu.
 4. Regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie KOEDU Sp. z o.o. oraz w sekretariacie CNiB „Żak” Sp. z o.o. oddział Kalisz.
 5. Regulamin będzie przechowywany w siedzibie KOEDU Sp. z o.o. przez okres 1 roku.